My Blog

My Space

ДПС

Движението за права и свободи очевидно не разчита на образованите и желаещи да информират себе си околните политически активни граждани. По долу е програмата им за текущите избори, налично също в сайта им – https://www.dps.bg/izbori-2021/programa.html

Както се вижда, цялата програма е точно 2 страници А4 формат, няма специфики, няма мерки, които ще се вземат за решение на посочените проблеми.

За мен това е несериозно за партия, която е парламентарно представена от 1991 до сега, тоест няма нито един парламент от падането на социализма досега, в който те да са отсъствали.

Кратък анализ на представянето им на база данните в Уикипедия и публичните регистри:

44 Народно събрание – 2017 – 2021 – 315 976 гласа, 26 депутати
43 Народно събрание – 2014 – 2017 – 487 134 гласа, 38 депутати
42 Народно събрание – 2013 – 2014 – 400 466 гласа, 36 депутати
41 Народно събрание – 2009 – 2013 – 610 521 гласа, 32 депутати
40 Народно събрание – 2005 – 2009 – 467 400 гласа, 34 депутати
39 Народно събрание – 2001 – 2005 – 340 395 гласа, 21 депутати
38 Народно събрание – 1997 – 2001 – 323 429 гласа, 19 депутати (част от коалиция)
37 Народно събрание – 1995 – 1997 – 283 094 гласа, 15 депутати
36 Народно събрание – 1991 – 1994 – 418 168 гласа, 24 депутати

Брой места в парламент
Брой гласове получени на избори

От тази информацията аз лично правя следните изводи:

 1. Видно е, че с едно изключение, имаме 300 000 – 500 000 гласа на всички избори, тоест те имат твърда маса от хора, които гласуват за тях.
 2. Броя места, които ДПС получава в парламента има пряка зависимост от избирателната активност.
 3. За хората, гласуващи за ДПС няма никакво значение какво са направили през съответният мандат и дали въобще са направили нещо.
 4. В зависимост от брой гласували за тях на изборите за 45-то Народно събрание, има вероятност да се оформи явна тенденция за загуба на доверието в тях от тяхната собствена търда маса гласоподаватели.

С оглед на горната информация, и на долупосочената програма, цялата ми таблица с желания е НЕ, и моята таблица е:

Общо желания75
Съвпадения (ДА)0
Съвпадения (НЕ)75
Процент Съвпадения0%

ПРЕДИЗБОРНА ПРОГРАМА

УСКОРЕНО ДОГОНВАЩО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ОСНОВАНО НА ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА,  ДИГИТАЛИЗАЦИЯ, ВИСОКИ И ВОДОРОДНИ ТЕХНОЛОГИИ И ВКЛЮЧВАНЕТО НА СВОБОДНИТЕ И АКТИВНИ ГРАЖДАНИ В  УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРАНАТА

     ПРОГРАМНА  ДЕКЛАРАЦИЯ   

 на Движението за права и свободи

Тази програмна декларация се основава на Програмата за управление на ДПС и отразява принципите,  целите и средствата за реализация, които са залегнали в нея.

 1. ПРЕАМБЮЛ

Като констатира :

 • България продължава да е най-бедната страна в ЕС 14 години след началото на членството си;
 • През по-голямата част от този период страната се движи инерционно, без ясни приоритети и цели;
 • Популизмът и национализмът са факт и са на власт;
 • Демографската криза и миграцията обезлюдяват всяка година по един средно голям български град от 45 000 души;
 • България не защитава ефективно националните си интереси в органите на ЕС;
 • Пандемията COVID- 19 оголи недостатъците на здравната, социалната и образователната системи и показа острата нужда тези сектори да бъдат решително модернизирани.

Ние от ДПС смятаме, че :

 •  Изоставането от темповете на развитие на ЕС и бедността не са даденост, която да завещаем на следващите поколения;
 • • Демографската криза и бягството на младите хора в чужбина могат да бъдат спрени с икономически растеж, инвестиции, образование и здравеопазване по европейски модели;
 • • Икономиката на знанието, зелените и водородните технологии са нашето общо европейско бъдеще;
 • • Държавата и държавната администрация не създават блага и икономически растеж, а го правят икономиката, работодателите и българските граждани;

ДПС предлага Програма за управление, която отговаря на предизвикателствата пред, които е изправена страната, дефинира приоритети и мерки, които могат да решат проблемите и да гарантират излизане от кризата, ускорено догонващо развитие и средноевропейски стандарт на живот на своите граждани.

                        Основни принципи на управлението

 •  Върховенство на закона – гарантиране правата и свободите на всеки български гражданин, независимост на властите, свобода на информацията и медиите, пълен синхрон със законодателството на ЕС;
 • • Честност, откритост и прозрачност – в отношението към българските граждани и между институциите на държавата;
 • • Партньорско сътрудничество с бизнеса, местните власти, академичните среди, гражданското общество;
 • • Активно участие в процесите на управление на ЕС

                                   ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ НА ПРОГРАМАТА

 •  Ускорен, догонващ, иновативен икономически растеж
 • • Устойчиво, зелено ориентирано развитие на ключови сектори с потенциал за догонващ растеж –„Чиста енергия, чиста вода, чист въздух, чиста храна „
 • • Развитие на икономика на знанието – дигитализация и високи и водородни технологии, подкрепа на IT сектора, развитие на „ икономика на нематериалните активи“.
 • • Насърчаване на инвестициите чрез активната помощ на държавата и участието й във всички фази на инвестиционния процес с цел ускоряването му
 • • Преодоляване на демографската криза чрез ефективна, дългосрочна демографска политика, основана на фундаменталните човешки права и интегрираща всички социални вектори
 • • Съвременно образование включващо инвестиции в образователна инфраструктура, включително дигитализация, висше образование, съобразено с нуждите на бизнеса и държавата
 • • Включване на свободните и активни граждани в управлението на страната

            Управлението на България през  периода 2021-2025 година ще бъде от ключово значение за развитието на страната в идващите десетилетия. Ако то осъществи целите за трасиране на устойчиво, догонващо развитие, България има потенциала да се изравни със средно Европейското ниво на развитие и към 2030 година да реализира ключовата си роля в региона и Европа  да гарантира средноевропейски стандарт на своите граждани и да участва градивно в управлението, обновяването и просперитета на ЕС.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *