My Blog

My Space

Моите желания

По-долу съм събрал конкретни искания, за които ще гледам в програмите на партиите. Спрямо това какъв е коефициентът на съвпадение ще преценя за коя да гласувам.

Този лист ще се допълва с нови категории докато минавам през програмите на партиите, защото най-вероятно в тази му версия изпускам дадена тема.

Ако нещо от списъка ви е направило впечатление, пишете в коментарите под поста, за да може този списък да се допълва и прецизира.

ОбразованиеОбщо за образованието
1. 8% от БВП да се отделя за образование до края на 2025г.
2. Увеличаване на заплатите на учителите да става по-малко чрез увеличаване на базовата заплата, а повече чрез резултати от НВО и подобни индикатори.
3. Никаква религия в образованието.
4. Публична рейтингова система на всички учебни заведения(от детски градини до университети) спрямо качеството на кадрите, които те произвеждат.
5. Подобряване на материалната база на училищата с приоритет на устойчивото им развитие и намаляване на въглеродният им отпечатък.
6. Засилен граждански контрол върху управлението на всички учебни заведения.
7. Конкурси и участие на родителските съвети при избора на управленското тяло на учебните заведения
8. Пълна дигитализация на админисрирането на учебният процес.

1. Детски градини
  1.1 Разрешение за строеж на нови жилищни сгради само при излишък на места в детски градини в съответният район.
  1.2 По-голяма независимост на управленското тяло на детската градина
  1.3 Увеличаване на таксата за посещение на детска градина
  1.4 Завишен технологичен контрол на посещението на градина от децата. Премахване на извиняване на отсъствията на децата от родителите.
2. Основно образование
  2.1 Стимулиране на желанието за учене чрез въвеждане на интерактивни и практически уроци
  2.2 Гарантиран бюджет за учебни екскурзии с преспиване 4 пъти в годината
3. Средно Образование
  3.1 Масов гимназиален спорт, изграждане на инфраструктура за него, подновяване на градски, общински, областни и национални първенства.
  3.2 Масова практическа насоченост на занятията
  3.3 Забрана за комуникация на родители с учители извън регламентираното за това време и правила. Инкриминиране на същата като тормоз.
  3.4 Приоритизиране на учене чрез правене, а не чрез зубрене. Поощряване на търсенето на информация и на намирането на решения чрез опит и практика. Поощряване на иновативното мислене и на поуките от провалите.
4. Висше Образование
  4.1 Намаляване на броя на висшите учебни заведения – до 1 на област + няколко национални
  4.2 Реформиране и финансиране на БАН спрямо приноса и в разработките, достигнали реална добавена стойност за страната.
  4.3 Избиране на управленското тяло на университетите на мажоритарен принцип от студентите.
  4.4 Субсидиране на университетите спрямо рейтинга им в световен мащаб.
  4.5 Промяна в посоката на работата по проекти в посока университетите, а не БАН.
  4.6 Тясна връзка между университетите и бизнеса и планиране на специалностите в средносрочен план (5 – 10 години)
  4.7 Масов университетски спорт
Здравеопазване1. Приравняване на задравната каса с частните компании осигуряващи допълнително медицинско осигуряване
2. Възможност за избор на компания за здравно осигуряване
3. Поименни партиди за здравно осигуряване със солидарен и личен елемент.
4. Загуба на възможност за ползване на солидарен елемент при пропускане на годишни профилактични прегледи.
5. Отворено електронно здравно досие под формата на база данни, в която да могат да четат и пишат оторизирани системи и от частен тип.
6. Въвеждане на пазарен принцип при осигуряване на консумативи за болниците, без изключения.
7. По един медицински хеликоптер за всяка област, осигурени или от държавата или от частни компании предлагащи комплексни услуги за спешна медицинска помощ (пример – германия).
Администрация1. Електронно управление (вкл. гласуване)
2. Пълно премахване на хартиените носители от работата на администрацията.
3. Връзване на различните системи в администрацията така, че да си говорят една с друга и отварянето им за достъп от оторизирани частни системи в ролята на системи посредници.
4. Публичен и 100% прозрачен контрол над работата на администрацията, свързана със директна работа с граждани. Обвързване на заплатите с постигнати резултати за качество на услугата.
5. Въвеждане на годишни ревюта на производителността на служителите и обвързването на кариерната пътека и развитие с тях.
6. 100% автоматизиране на всички процеси в администрацията.
7. Повишаване на самоуправлението и децентрализацията
8. Намаляване на прага за бройка подписи, необходими за организацията на референдуми, вкл. електронни петиции
9. Повишаване на процента данъци, които се събират от общините.
10. Забрана за промяна на закони, чрез преходни и заключителни разпоредби в други закони
11. Забрана за промяна на изборния кодекс в случай, че остава по-малко от една година до съответните избори, които тези промени касаят. 
Околна Среда“1. Всички сгради на администрациите да станат пасивни по отношение на енергийна ефективност
2. 10000 евро бонус субсидия при купуване на автомобили с електрическо задвижване
3. 5000 евро бонус субсидия при купуване на автомобили з хибридно задвижване
4. Субсидиране на изграждането на фотоволтаични инсталации на покривите на жилищните сгради
5. Субсидиране на изграждането на соларни инсталации за топла вода на покривите на жилищните сгради
6. Въвеждане на принципа замърсителя плаща
7. Пълна забрана на производството, дистрибуцията и вноса на нерециклируеми пластмаси на територията на страната
8. Рециклиране на 70% от битовият боклук
9. Намаляване на депонирането на отпадъци за сметка на компостиране и рециклиране. “
10. Забрана за внос на боклуци от други страни или правенето на това твърде скъпо за вносителите.
Икономика1. Стимулиране на икономика на високата добавена стойност
2. Привличане на поне един автомобилостроител за сглабяне на автомобили в България
3. Привличане на инвеститор за изграждане на център за данни в България
4. Приоритетно развиване на икономически отрасли свързани с високи технологии при автоматизация на труда, изучаването и покоряването на космоса, военната промишленост
Енергетика“1. Започване на строеж на АЕЦ Белене
2. Започване на строеж на малки модулни ядрени централи
3. Премахване на въглищата като гориво за топлоелектрически централи. Замяната им с по зелени горива или закриване на тези централи
4. Пълна либерализация на пазара на електроенерия. Всяко физическо и/или юридическо лице може да бъде производител и доставчик на електроенерия и да продава на свободният пазар.
5. Приоритетно субсидиране само на ВЕИ до насищане на пазара с такива доставчици. Премахване на всякакви помощи за енергия от въглеводороди (вкл. газ)”
6. Преминаване към умни и децентрализирани мрежи за пренос на електроенерия. 
Съдебна система1. Кариерно развитие на прокурорите спрямо качеството и успешното завършване на водените от тях дела.
2. Премахване на зависимостите на съдебната власт от парламента.
3. Премахване на специализиран съд и прокуратура
4. Премахване на специалният прокурор, който може да разследва и води дела срещу главният прокурор. Всеки прокурор да може да разследва всички останали.
Спорт1. Изграждане на сертифицирани лаборатории за допинг контрол
2. Субсидиране само на олимпийските спортове.
3. Повишена поддръжка на атлетите по време на подготвителният период и квалификациите за сметка на по-ниски парични награди за олмпийски медали.
4. Осигуряване на бюджет за масов детски, гимназиален и университетски спорт с изразена състезателна насоченост. 
Външна Политика1. Да се отстояват националните интереси
2. Инвестиции в регионите с преобладаващо българско население в икономически и образователни инициативи, които да доведат до повишаването на жизненият стандарт на българското население там. 2% от БВП на държавата да отива за тези цели.
3. Активна защита на всички българи в чужбина, както по сигнали, така без изрични такива, чрез осигуряването на по-широка административна, правна и всякаква друга подкрепа, която е необходима. Българите са българи и трябва да бъдат приоритет номер 1 за държавата, без значение къде се намират. Пример може да се вземе от Израел, Съединените щати.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *